Etykieta instrukcja stosowania środka

etykieta do druku

Podmiot który uzyskał zezwolenie:
Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212Duseldorf, Republika Federalna Niemiec, tel. 00 49 211 13066 86 0, fax: 00 49 211 328231

Producent:
Nippon Soda Co Ltd, Shin-Ohtemachi Building, 2-1,2-Chome, Ohtemachi,
Chioda-Ku, Tokyo,100-8165 Japonia, tel. 00 813 3245 6268, fax: 00 813 3245 6287

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA

KENDO 50 EW

Zawartość substancji aktywnej:
cyflufenamid - (Z)-N-[α-(cyklopropylometoksyimino)-2,3difluoro-6-(trifluorometylo) benzylo]-2-fenyloacetamid
(związek z grupy fenyloacetamidów) - 50 g w 1 litrze środka

Zezwolenie MRiRW Nr 93/2010 z dnia 15.12.2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na skórę.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

  

Uwaga!

  1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
  2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, w formie emulsji oleju w wodzie o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym. Środek ochrony roślin do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:

  1. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
  2. Środek stosować jeden raz w sezonie.
  3. Środek stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
  4. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
Pszenica ozima - 48 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, o ile to możliwe, należy pokazać etykietę.

POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - 58 682-04-04
Kraków - 12 411-99-99
Lublin - 81 740-89-83
Łódź - 42 657-99-00
Poznań - 61 847-69-46
Rzeszów - 17 866-40-25
Sosnowiec - 32 266-11-45
Tarnów - 14 631-54-09
Warszawa - 22 619-66-54
Wrocław - 71 343 30 08

 

Okres ważności – 2 lata